top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 In deze algemene voorwaarden van Computerspecialist Maastricht hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
  a. Computerspecialist Maastricht: hierna te noemen COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT;
  b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT;
  c. Opdracht: een overeenkomst (mondelijk of schriftelijk) tussen COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
  d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een verschuldigd bedrag aan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT.
  e. Factuur: Het formulier waarop de uitgevoerde werkzaamheden zoals afgesproken zijn beschreven, evenals de overeengekomen en verschuldigd bedrag van de opdrachtgever. Ook staan hier de benodigde gegeven op van de opdrachtgever.
  1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding, Opdracht en/of dienst.
  1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zijn aanvaard.
  1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.
  1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.
   

 2. Adviezen 
  2.1 Een geven advies door COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT is nooit een verplichting voor de Opdrachtgever. Het is een advies wat op dat moment in die specifieke situatie en met de verkregen informatie als meest voor de hand liggend wordt beschouwd door COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT.
  2.2 Dit advies is een mening van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT.
  2.3 Opdrachtgever dient voor het opvolgen van adviezen van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT deze bij een derde en onafhankelijke partij te verifiëren.
   

 3. Uitvoering van de Opdracht
  3.1 COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, of de voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.
  3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT worden verstrekt. Dit heeft onder andere betrekking tot persoonlijke gegevens en data als op software.
  3.3 COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook of als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3.4 Indien COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
  3.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
  3.6 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke door de klant is opgegeven.
  3.7 in aanvulling op het hierboven genoemde artikel 3.6 kunnen na overeenkomst van de Opdrachtgever en COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT de opdracht en de dienst worden voortgezet op de locatie van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT. Alle algemene voorwaarden blijven hier van kracht.
  3.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).
  3.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT berust bij COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe. Verantwoordelijkheden liggen echter wel bij de Opdrachtgever.
   

 4. Wijziging van de Opdracht
  4.1 Indien COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  4.2 Tijdsinschattingen van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
   

 5. Klachten
  5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT.
   

 6. Betaling en annulering
  6.1 COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag te verkrijgen van de Opdrachtgever.
  6.2 Betaling anders dan door middel van de door COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.
  6.3 Indien COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd. Hier komt een administratief bedrag van €50,- bij van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT
  6.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 24 uur (op werkdagen) voorafgaande aan de geplande uitvoering, is opdrachtgever de voorrijkosten en de totale duur van de afspraak verschuldigd.
  6.5. Opdrachten die na sluitingstijd worden doorgegeven gelden vanaf de eerst volgende werkdag 08:00uur.
  6.6 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT een evenredige vergoeding van de volledige afspraakduur verschuldigd.
   

 7. Tarieven
  7.1 Alle door COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT vermelde tarieven zijn inclusief BTW.
  7.2 COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie computerspecialistmaastricht.nl
   

 8. Verzuim
  8.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.
   

 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
  9.1 COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT. Indien en voor zover op COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
  9.2 Opdrachtgever vrijwaart COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
  9.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.
  9.4 Wanneer COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT aan Opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT als tussenpersoon van de door de Opdrachtgever aangekochte software of hardware en is geheel op eigen risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT verstrekt ter zake geen enkele garantie.
  9.5 Opdrachtgever vrijwaart COMPUTERSPECIALIST MAASTRICHT voor het eventuele verlies van data of persoonlijke gegevens. Opdrachtgever dient altijd een back-up gemaakt te hebben alvorens de werkzaamheden aanvangen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het eventuele verlies van data of gegevens.
   

 10. Overmacht
  10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
   

 11. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te worden voorgelegd.

bottom of page